بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
سرپرستاران بخش ها
شرح وظایف :

1.        رعايت سلسله مراتب اداري

2.        رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.        اخذ گزارش امور جاري بخش از شيفت به صورت كتبي و شفاهي

4.        تحويل گرفتن جانبازان از شيفت قبل با حضور پرسنل شيفت بعد با كاردكس بر بالين جانبازان

5.        تنظيم برنامه ماهيانه پرسنل پرستاري بخش و تقسيم صحيح نيروها در شيفتها

6.        برنامه ريزي براي تقسيم كار براي كليه پرسنل بخش

7.        نظارت بر اجراي مقررات بخش براي ارائه مراقبتها با كيفيت مطلوب

8.        رهبري و نظارت دقيق بر خدمات ارائه شده به جانبازان در طول شبانه روز

9.        كنترل و پيگيري دستورات پزشك و نحوه اجراي دقيق آن

10.      همراهي با پزشك به هنگام ويزيت جانبازان و ارائه گزارش لازم در مورد وضعيت جانبازان

11.      بررسي و شناخت مسائل و مشكلات بخش، جانبازان ،‌كاركنان وگزارش آن به مقامات مافوق و پيگيري تا حصول نتيجه

12.      برقراري ارتباط صحيح اداري با همكاران بخشها و دفتر پرستاري و ساير واحدها

13.      برنامه ريزي جهت تحويل و تحول كليه وسايل

14.      كنترل داروهاي مورد استفاده در بخش از نظر تاريخ مصرف و ...

15.      برقراري ارتباط مناسب و صحيح با جانبازان و برنامه ريزي جهت رفع مشكلات آنان

16.      كنترل و نظارت و همكار بر نيازهاي بهداشتي و مراقبتي جانبازان بستري در بخش

17.      همراهي و ارائه گزارش دقيق در هنگام بازديد مسئولين مرکز از بخشها

18.      نظارت ، رسيدگي و پيگيري به وضع البسه ، ملحفه و اموال و لوازم بخش

19.      شركت در كلاسها و دوره ها و همايشهاي پرستاري براي شناخت جديدترين روشهاي مراقبتي جانبازان

20.      تشكيل جلسات با كاركنان بخش براي بررسي مشكلات موجود بخش

21.      نظارت بر نحوه ارتباط زير مجموعه با جانبازان و همراهان

22.      آشنائي و آگاهي از ميزان دارو ،‌ مواد مصرف و عوارض ناشي از آن

23.      همكاري با كميته كنترل عفونت جهت پيشگيري از عفونتها

24.      ارزشيابي كاركنان بخش با همكاري و راهنمائي امور اداري و مسئولين مافوق

25.      ايجاد محيط امن و تأمين آسايش جانبازان

26.      همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت از نيازهاي آموزشي پرسنل

27.      همكاري در زمينه فراهم آوردن امكانات آموزشي ضمن خدمت كاركنان بخش

28.      كنترل و نظارت بر نحوه نظافت وسائل و تخت جانبازان و تمام بخش

29.      برنامه ریزی در جهت استانداردهای مراقبتی

30.      تعیین خط مشی واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

31.      تعیین وظائف کارکنان تحت نظارت

32.      کنترل ترالی احیا از نظر رفع کمبود و به روز بودن داروها و تجهیزات

33.      مشارکت در اجزای طرح های اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

34.      برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسائل و تجهیزات و آشنائی با سایر قسمتهای مرکز

35.      دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

36.      انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.