بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد بهداشت حرفه ای
شرح وظایف :

 

سرکار خانم رویا براتی

داخلی:146

وظایف و مسئولیت ها :

1.      رعايت سلسله مراتب اداري

2.      رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.      آشنا نمودن مديران ، اعضاء كميته حفاظت فني و بهداشتكار و كاركنان با جايگاه بهداشت حرفه أي دربيمارستان جايگاه بهداشت حرفه اي در قوانين ايران و اثرات مثبت رعايت دستورالعملهاي بهداشت حرفه أي در سلامت شاغلين

4.      تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كارو طرح مسائل و مشكلات حفاظت و بهداشتي در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات لازم به رئیس بيمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار

5.      شناسائي شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت كنترل و  ارائه پيش نويس دستورالعملهاي لازم جهت انجام كار سالم و بهداشتي به منظور پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي شيميائي ارگونوميكي ، بيولوژيكي و رواني محيط كار

6.      برنامه ريزي جهت اندازه گيري حداقل سالي يكبار عوامل زيان آور محيط كار و اقدامات كنترلي و ارسال نتايج به مركز بهداشت مربوطه .

7.      بررسي و بازديد بهداشتي طبق برنامه زمانبندي شده از تسهيلات بهداشتي و تاسيسات و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها.

8.      همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه أي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار.

9.      توجيه و آشنا سازي شاغلين نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

10.   همكاري با مديران در تهيه دستور العملهاي لازم براي انجام كار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار و متناسب بودن لوازم با نوع كار.

11.   پيشنهاد به رئیس بيمارستان جهت تشويق شاغليني كه در امر حفاظت فني و بهداشت كار علاقه و جديت دارند.

12.   پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء شاغلين به بيماريهاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله  به مراكز بهداشت مربوطه .

13.   تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات كارگري ( قبل از استخدام و دوره أي )براي شغلهاي موجود و تهيه جدول آزمايشات روتين و اختصاصي شغلهاي موجود با همكاري پزشك متخصص طب كار و يا پزشك عمومي دوره ديده طب كار مجاز ( 25 امتيازي )

14.   اعلام موارد مشكوك بيماريهاي حرفه أي از طريق رئیس بيمارستان به مركز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي شاغليني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي حرفه أي مبتلا شده و يا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند ( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار )

15.   ثبت آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كار شاغلين و تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث

16.   نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي متناسب و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار .

17.    بررسي خلاصه نتايج معاينات ساليانه و مشخص نمودن رابطه معني دار بين نتايج معاينات و عوامل موجود محيط كار به تفكيك شغل و بيماريهاي اعضاي بدن

18.   شركت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائيهاي مربوطه در جهت افزايش اطلاعات علمي در زمينه بهداشت حرفه أي

19.   آموزش شاغلين در نحوه كاربرد وسائل آتش نشاني و اطفاي حريق

20.   بازديد مستمر از سيستمهاي حفاظتي موجود در بيمارستان از قبيل سيستم اطفاء حريق ، دربهاي خروج اضطراري ، پلكان ، نرده ها و غيره

21.   تهيه ليست ايمني مواد شيميائي اعم از مواد اوليه بينابيني و توليدي ( MSDS)

22.   تهيه خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان بصورت مدون

23.   دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

24.   انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.